Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Forza’s Fun Industrie te noemen Forza Boot Verhuur (KVK: )
 2. Huurder:

2. Overeenkomst

 1. Er vindt een overeenkomst plaats zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Als de acceptatie online plaatsvindt, dan zal de ondernemer een bevestiging toesturen via de mail.
 2. Iedere overeenkomst zal schriftelijk ofwel online worden vastgelegd.
 3. Forza Boot Verhuur hoeft niet aan de overeenkomst te houden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomst een vergissing of fout bevat.

3. Prijs(wijzigingen)

 1. De verhuurder en huurder spreken het volgende vooraf af:
  – De huurprijs en eventuele extra kosten
  – Of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen.
 2. De verhuurder mag te allen tijde wijzigingen in belasting, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid evenredig doorberekenen aan de huurder.

4. Verplichtingen Huurder

 1. De huurder die de boot bestuurd moet minstens 18 jaar zijn.
 2. De huurder moet ervoor zorgen dat de bestuurder van de boot zich tijdens de vaart geen overmatig alcohol en/of drugs gebruikt. Indien dit niet het geval is behoudt de huurder het recht om de vaart vroegtijdig te stoppen.
 3. Voor de vaart ontvangt de huurder een inventarislijst welke de huurder verplicht is door te nemen en controleren of alles aanwezig is. Ook zal hij hierbij moeten controleren of de veiligheidsuitrusting voldoende is voor het betreffende vaargebied.
 4. Als er iets ontbreekt van de inventarislijst, dan moet de huurder dit van te voren melden bij de verhuurder.
 5. De huurder dient de inventarislijst te ondertekenen.
 6. De huurder draagt het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als het ontvangen is.
 7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor eigen rekening van de huurder. Hierbij gaat hem om bijvoorbeeld haven-, brug-, kade- sluis- en liggelden.
 8. De huurder is verplicht om welke schade dan ook, zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder.

5. Verplichtingen Verhuurder

 1. De verhuurder stelt bij aanvang het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De verhuurder moet ervoor zorgen dat het vaartuig in goede staat is, zodat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder is verplicht om het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij deze verzekering geldt een eigen risico dat in lijn is met de waarde van het vaartuig.
 3. Voordat het vaartuig meegegeven wordt zal de verhuurder en huurder samen de conditie van het vaartuig vastleggen welke door beiden ondertekend wordt.
 4. De huurder krijgt voor het varen een inventarislijst met wat aanwezig is en moet blijven.
 5. Forza Boot Verhuur zal op de eindtijd aanwezig zijn om het vaartuig weer in te nemen, tenzij met de huurder iets anders is afgesproken.
 6. Er zal altijd een (nood)nummer aanwezig zijn voor de huurders om contact op te nemen bij eventuele problemen.

6. Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat het vaartuig wordt gehuurd. Dit geldt voor de schade die niet door de verzekering wordt gedekt. De huurder is niet aansprakelijk als zij kan aantonen dat de schade niet door hem of de mede-opvarende is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen toe te rekenen is. Gevolgschade valt ook onder schade.
 2. De huurder is aansprakelijk voor (gevolg)schade als:
  – Hij het vaartuig buiten het gebied gebruikt dat is overeengekomen door de verhuurder;
  – Hij zich niet aan de aanwijzingen van de verhuurder houdt.

7. Annuleren

 1. Het is mogelijk om de overeenkomst kosteloos te ontbinden bij een temperatuur van 16 graden of lager, bij een windkracht van 4 of meer en/of bij neerslag van minimaal 45 minuten in de tijdsperiode van het varen.
 2. Annulering dient altijd 24 uur van te voren schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven. Als dit niet binnen 4 uur wordt gedaan, dan is de huurder de gehele huursom verschuldigd aan de verhuurder. Ook slecht weer valt hier niet onder en zal dus geen restitutie plaatsvinden.
 3. Als de weersvoorspellingen mogelijk gevaarlijk dreigt te zijn, dan heeft de verhuurder het recht om het vaartuig niet mee te geven. De huurder ontvangt dan de betaalde huursom terug.
 4. Indien de huurder niet op komt dagen tijdens de huurperiode, dan wordt de totale huursom in rekening gebracht. Als de huurder meer dan 1 uur later is dan het begintijdstip, dan behoud de verhuurder het recht om het vaartuig aan iemand anders te verhuren en alsnog de gehele huursom in rekening te brengen.
 5. Wanneer de huurder het vaartuig voortijdig inlevert, dan zal zij geen recht hebben op restitutie (van een gedeelte van) de huursom.

8. Gedragsregels op de boot

 1. Het is niet toegestaan om afval uit de boot in het water te gooien.
 2. Het aantal personen per boot dat is aangegeven door Forza Boot Verhuur mag niet worden overschreden. Mocht dit gebeuren dan kan de verhuurder een boete van 250 euro in rekening brengen.
 3. Huurder zal tijdens de periode van varen zo min mogelijk overlast geven aan andere op het water en voor omwonende. Muziek is toegestaan, maar zorg dat anderen hier geen last van hebben.
 4. Het vaartuig mag nooit onbeheerd achter worden gelaten.
 5. Indien regel één van de regels 2 t/m 4 wordt overschreven dan kan de verhuurder een boete van 250 euro in rekening brengen.
 6. Indien de huurder zich niet houdt aan de regels, dan heeft de verhuurder het recht om het vaartuig direct terug te nemen. Huurder heeft geen recht op restitutie van het betaalde bedrag bij aanvang.

9. Vaargebied en vaarregels

 1. Het varen mag uitsluitend op het Veluwemeer, de Randmeren, Wolderwijd en binnen de vaargeul.
 2. De huurder zal tijdens het huren voornamelijk aan de rechterkant (stuurboord) van de vaargeul varen.
 3. Het is niet toegestaan om aan te meren op hoeken van vaarwegen, onder of aan bruggen en aan woonboten.
 4. Andere vaartuigen die groter zijn dan 20 meter hebben altijd voorrang op de vaartuigen van Forza Boot Verhuur.
 5. De huurder behoort altijd rekening te houden met medegebruikers van het water , vooral bij bruggen, kruisingen, sluizen en smalle gedeeltes.
 6. De belangrijkste (vaar)regels worden bij het varen overhandigd.

10. Klachten

 1. Als de huurder een klacht heeft, dan zal hij deze per brief of elektronisch kenbaar moeten maken aan de verhuurder. Dit binnen 7 dagen na afloop van de huur van het vaartuig. De klacht moet voldoende worden omschreven en toegelicht zijn.
 2. Als de klacht niet tijdig wordt gemeld, dan kan het zijn dat de rechten op dit gebied verloren gaan. Is het zo dat de huurder niet tijdig heeft geklaagd, maar hem dit niet in redelijkheid kan worden aangerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
Translate »